WARUNKI I ZASADY

Zastosowanie

 1.  1. Warunki i zasady opisane poniżej ("Warunki i Zasady") odnoszą się do polskiej wersji Trivicell Trivia Competition (usługa "Trivicell"), oferowanej online drogą internetową przez firmę Cellon ("Cellon"), firmę zarejestrowaną wg praw Izraela i aktualnie mieszczącą się pod adresem: HaYetsira 29, Ramat Gan 52521, Izrael.
 2.  2. Użytkownik końcowy otrzymuje usługę Trivicell od firmy Cellon. Ta usługa będzie dostarczana użytkownikowi końcowemu przez firmę Cellon drogą internetową, przez WEB, WAP, GPRS, 3G, SMS, MMS oraz innymi środkami.

Ogólne

 1.  1. Trivicell jest konkursem internetowym, w którym uczestnicy mają za zadanie odpowiedzieć na pytania z różnych dziedzin wiedzy. Użytkownicy zyskują punkty, poprawnie odpowiadając na pytania.  Uczestnicy konkurują ze sobą, grając przeciwko innym zarejestrowanym uczestnikom z tego samego kraju. Użytkownik końcowy, który podczas trwania konkursu (konkurs kończy się i zaczyna co trzy miesiące) odpowiedział poprawnie na większość pytań w najkrótszym czasie, wygrywa wymienioną na stronie rejestracyjnej nagrodę. Usługa ta oparta jest całkowicie na wiedzy i umiejętnościach uczestników, ponieważ wyeliminowany został czynnik losowości i przypadku. Uczestnicy konkursu mogą wybrać swoją nagrodę podczas rejestracji do konkursu. Obowiązuje cały wachlarz fajnych nagród: iPady, wakacje, bony towarowe, czeki pieniężne, telewizory LCD, laptopy, smartfony, itp.


Rejestracja

 1.  1. Aby zrejestrować się do usługi Triviacell, użytkownik końcowy musi wpisać numer swojego telefonu komórkowego oraz/lub inne dane i/lub informacje na stronie promocyjnej ("stronie produktu") firmy Cellon.
 2.  2. Następnie użytkownik końcowy otrzyma na swój telefon komórkowy SMS z osobistym numerem identyfikacyjnym ("kodem PIN") lub tak zwaną wiadomością ofertową z informacją o usłudze.  Wpisując na stronie produktu niniejszy kod PIN i/lub wysyłając wiadomość potwierdzającą i/lub używając usługi, użytkownik końcowy przyjmuje oraz potwierdza, iż zapoznał się warunkami i zasadami oraz jest uprawniony do uiszczania opłat za telefon lub ma zgodę takowej osoby na używanie niniejszej usługi oraz ma ukończone 18 lat.

Subskrypcja

 1.  1. Trivicell jest nieustającą usługą opartą na subskrypcji.
 2.  2. Opłata za subskrypcję usługi Trivicell wynosi 6,15 zl za wiadomość przychodzącą, 3 wiadomości na tydzień.   Opłata zostanie dopisana do rachunku za telefon.
 3.  3. Użytkownik końcowy może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. Aby anulować subskrypcję, użytkownik premium powinien wysłać SMS o treści STOP WYGRAC pod skrócony numer 60568.

Koszty i ceny

 1.  1. Subskrypcja usługi Trivicell kosztuje 6,15 zl. Kwota ta dodawana jest co poniedziałek, środę i piątek do rachunku za telefon, którego numer został podany podczas rejestracji. Mogą zaistnieć dodatkowe koszty z tytułu przesyłania danych.
 2.  2. Za wszystkie wiadomości od i do Cellon mogą obowiązywać standardowe opłaty, zgodne z taryfikatorem operatora sieci komórkowej. Użytkownik końcowy uiszcza opłatę za wszystkie SMS-y premium wysłane do niego przez Cellon.
 3.  3. Koszty są doliczane do rachunku za telefon użytkownika końcowego przez operatora sieci komórkowej. W przypadku telefonu na kartę pre-paid, stosowna suma odejmowana jest z konta telefonicznego użytkownika telefonu. W ramach brania udziału w konkursie Trivicell, użytkownik końcowy wyraża zgodę na pobieranie od niego opłat oraz zobowiązuje się do uiszczania ich w całości. Za obopólną zgodą możliwe także jest uiszczenie opłat środkami alternatywnymi (np. kartą kredytową)
 4.  4. Użytkownik końcowy musi mieć skończone 18 lat. Jeśli nie jesteś osobą płacącą za rachunek telefoniczny lub nie masz ukończonych 18 lat, przed zasubskrybowaniem i/lub wzięciem udziału w usłudze powinieneś uzyskać zgodę osoby płacącej za rachunek, rodzica, opiekuna lub pracodawcy. Cellon przyjmuje, że użytkownik końcowy, który subskrybuje i/lub bierze udział w usłudze, uzyskał odpowiednią zgodę od osoby płacącej za rachunek telefoniczny, opiekuna lub rodzica.
 5.  5. Wszystkie SMS-y wysyłane przez użytkownika końcowego podlegają standardowym opłatom, zgodnym z taryfikatorem operatora sieci komórkowej. W zależności od operatora, taryfikatory mogą się różnić. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się ze swoim operatorem sieci komórkowej.

Konkurs

 1.  1. Konkurs rozpoczyna się dnia pierwszego każdego kwartału o godzinie 00:00:00 i trwa równo trzy miesiące ("okres konkursu").
 2.  2. Konkurs składa się z pewnej liczby rund. Rundy rozpoczynają się w poniedziałki, środy i piątki.  O rozpoczęciu nowej rundy użytkownicy będą informowani wiadomością premium SMS (zobacz #8).    
 3.  3. Użytkownik końcowy ma za zadanie konkurować z innymi użytkownikami końcowymi z Polski oraz z tymi, którzy weszli do konkursu w tym samym okresie konkursu.
 4.  4. Każda runda składa się z 5 pytań. Aby odpowiedzieć na pytania (i tym samym brać udział w grze), użytkownik końcowy powinien zalogować się do swojej osobistej strefy gry przez hyperlink: http://gamepl.trivicell.com Dane do logowania wysyłane są przez SMS wszystkim subskrybentom po zakończeniu procesu rejestracyjnego co poniedziałek, środę i piątek (zobacz #16).
 5.  5. Tylko opłacający użytkownicy końcowi (czyli użytkownicy końcowi, którym doliczono opłatę za usługę) otrzymają dane do logowania.
 6.  6 .Użytkownik końcowy, który zasubskrybował usługę Trivicell i odpowiedział poprawnie na najwięszką liczbę pytań w którejkolwiek rundzie podczas okresu konkursowego wygrywa wymienioną na stronie rejestracyjnej nagrodę.

Nagrody

 1.  1. Wszyscy użytkownicy końcowi biorą udział w tym samym konkursie, ale za pomocą różnych promocji. Promocje mogą reklamować różne nagrody. Zwycięzca otrzyma tę nagrodę, która była reklamowana na stronie produktu, przez którą wszedł do konkursu.
 2.  2. Zwycięzca zostanie powiadomiony o swojej wygranej telefonicznie przez przedstawiciela firmy Cellon lub lokalne biuro obsługi klienta.
 3.  3. Pod koniec każdego okresu konkursowego imię zwycięzcy zostanie opublikowane na stronie internetowej Trivicell.com. Wyniki konkursu są ostateczne i wiążące i żadna korespondencja w tej sprawie nie będzie uwzględniana. W przeciągu 30 dni od zakończenia konkursu sam zwycięzca zostanie telefonicznie poinformowany o wygranej. Użyty zostanie numer telefonu komórkowego, który został podany podczas rejestracji do usługi Trivicell.   Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej, zwycięzca ma 60 dni na odebranie nagrody lub dostarczenie firmie Cellon lub jej lokalnemu przedstawicielowi adresu zwycięzcy, na który nagroda ma zostać wysłana, wraz ze swoim zdjęciem. Jeśli zwycięzca nie dostarczy swojego adresu lub zdjęcia, lub nie odezwie się do firmy Cellon przez 60 dni po otrzymaniu informacji o wygranej, nagroda przepadnie i Cellon nie będzie już w obowiązku wydać zwycięzcy jego nagrody. W takim przypadku nagroda zostanie przekazana uczestnikowi, który zajął drugie miejsce, na takich samych zasadach, tj. oczekując od niego adresu do wysyłki oraz zdjęcia do 60 dni. Jeśli nagroda zostanie wysłana na adres zwycięzcy, Cellon nie będzie odpowiedzialny i/lub winny z tytułu jakichkolwiek szkód lub potencjalnych strat w odniesieniu do nagrody.
 4.  4. Cellon zastrzega sobie prawdo do zamiany nagrody na inną o równej lub większej wartości. Nagroda musi zostać zaakceptowana taką, jaka jest zaoferowana i nie podlega przekazaniu i wypowiedzi.
 5.  5. Cellon zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich zdjęć, fotografii, imion i nazwisk oraz miejsc zamieszkania zwycięzcy na użytek przyszłych promocji lub w celach marketingowych, bez wcześniejszego poinformowania, zgody oraz zapłacenia zwycięzcy.


Własność intelektualna

 1.  1. Usługa może być stosowana do celów niekomercyjnych i na użytek własny.
 2.  2. Określenie Trivicell i wszelkie inne znaki towarowe, znaki usługowe i/oraz nazwy handlowe używane od czasu do czasu przed Dostawcę niniejszej usługi  ("znaki towarowe") są znakami handlowymi lub usługowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Dostawcy lub jego podmiotów powiązanych i te podmioty mają wszelkie prawa do tych znaków towarowych.  Ponadto pozostała treść usługi, włącznie z, ale nie ograniczając się do: gier, zdjęć, obrazów, grafiki, fotografii, animacji, filmów, muzyki, dźwięków i tekstów, jest własnością Dostawcy jego podmiotów powiązanych i chroniona jest prawem autorskim oraz/i prawami własności intelektualnej. Niniejszym akceptujesz, że korzystając z usługi nie otrzymujesz praw do znaków handlowych lub do innej treści usługi, niż wymieniona w umowie.
 3.  3. W szczególności, pod żadnym pozorem nie możesz kopiować jakiejkolwiek treści niniejszej usługi (włącznie z nieograniczonym kopiowaniem pytań, odpowiedzi i gier) lub używać programów do zbieranina danych i narzędzi do ich wyciągania z usługi.


Wiadomości marketingowe

 1.  Kiedy Użytkownik końcowy wchodzi na stronę Trivicell lub dowolnego innego serwisu świadczonego przez firmę Cellon, zobowiązany jest podać numer swojego telefonu komórkowego i/lub inne dane osobowe. Podając te informacje, Użytkownik końcowy wyraża zgodę na otrzymywanie od Trivicell/Cellon i/lub innych podmiotów materiałów marketingowych i/lub reklamowych w formie wiadomości SMS i/lub e-maili. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

Odpowiedzialność

 1.  1. Używasz usługi Trivicell i strony internetowej firmy Cellon na własną odpowiedzialność. Użytkownik końcowy musi dysponować odpowiednim telefonem komórkowym, sprzętem lub innymi urządzeniami oraz oprogramowaniem oraz upewnić się, że są one w stanie używalności i są kompatybilne z usługą Trivicell. Cellon nie może zagwarantować, że usługa Trivicell spełni wymagania użytkownika końcowego oraz że pobieranie, odbieranie i/lub oglądanie usługi Trivicell nie odbędzie się bez zakłóceń czy błędów.
 2.  2. Jeśli kiedykolwiek użytkownik końcowy nie będzie w stanie bez przeszkód skorzystać z usługi Trivicell, nie będzie to podstawą do roszczenia sobie praw do obniżenia lub zaniechania pobierania wcześniej naliczonej opłaty za usługę Trivicell.
 3.  3. Jakiekolwiek korzystanie z usługi Trivicell odbywa się na ryzyko użytkownika końcowego i w żadnym wypadku firma Cellon będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody, włącznie z, ale nie ograniczając się do: infekcji lub zarażenia lub utraty danych lub uszkodzeń sprzętu i/lub oprogramowania użytkownika końcowego, powstałe na skutek korzystania ze strony internetowej, subskrybowania usługi Trivicell lub pobierania usługi Trivicell. W gestii użytkownika końcowego jest przedsięwzięcie odpowiednich środków zaradczych, aby zapobiec potencjalnym szkodom.
 4.  4. W przypadku, gdyby firma Cellon została zobligowana do zrekompensowania użytkownikowi końcowemu za bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju, taka rekompensata w żadnym razie nie powinna przekraczać kwoty, którą użytkownik zapłacił za korzystanie z usługi Trivicell.
 5.  5. Treść strony internetowej została skompilowana z największą pieczołowitością. Jednakże firma Cellon nie udziela gwarancji co do natury, trafności czy treści tych informacji. Firma Cellon nie może być odpowiedzialna za żadne błędy, pominięcia, nieścisłości, niezrozumienia, opóźnienia czy niejasności nakazów czy powiadomień, powstałe na skutek korzystania z Internetu lub stosownego punktu informacyjnego.

Ostateczne zapewnienia

 1.  1. Cellon rezerwuje sobie prawo do zmiany tych warunków i zasad od czasu do czasu. O zmianach użytkownicy będą informowani przez obwieszczanie ich na stronie internetowej Trivicell.
 2.  2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących usługi Trivicell oraz niniejszych warunków i zasad, prosimy o kontakt mailowy z firmą Cellon: info@trivicell.com  lub o kontakt: reklamacje@mobiltek.pl reklamacje@mobiltek.pl ;  lub telefonicznie:  12 44 66 901  reklamacje@mobiltek.pl